Båter i Myre havn

Nye ordensforskrifter for havner og farvann i ØksnesDet er vedtatt ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Øksnes kommune. Når det innføres egen ordensforskrift for kommunen er havnevesenet pliktig til å bruke mal. Således er den nye ordensforskriften i henhold til "Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner".

Ordensforskriftene offentliggjøres herved og vi ber om at brukere gjør seg kjent med innholdet.

Lenke til Lovdata sin offentliggjøring av forskriften.

 

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Øksnes kommune, Nordland.

 

Hjemmel: Fastsatt av Øksnes kommune 15.5.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 14 første ledd og § 42 første ledd.

 

§ 1. Formål

Forskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder offentlige og private havner og sjøområdene i Øksnes kommune.

I hoved- og biled gjelder forskriften kun innenfor havneavgrensningene i havner fastsatt i forskrift 30. november 2009 nr. 1477 om farleder § 2 tredje ledd vedlegg 1.

 

§ 3. Krav ved opphold i havnen og ved kai

Når fartøyet ligger ved kai, skal ingen av propellene brukes før umiddelbart før fartøyet skal gå. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler. Under manøvrering til og fra kai skal skipet manøvreres forsiktig slik at propellvannet ikke forårsaker skade.

Når fartøyet ligger ved kai skal fartøyets utløpsåpninger som vender mot kai og andre fartøyer, være forsvarlig stengt så spillvann, damp e.l. ikke volder fare eller er til unødig sjenanse. Fartøyet skal heller ikke slippe ut sot eller røyk som kan medføre skade eller være til unødig sjenanse for havnevirksomheten.

Kommunen kan forby vedlikeholdsarbeid eller annen virksomhet i havnen dersom det er nødvendig for effektiv eller sikker havnevirksomhet.

 

§ 4. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting

Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet.

Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet.

§ 5. Plikt til å varsle om skade

Den som har forårsaket skade på havner, havneanlegg eller innretninger skal snarest mulig melde fra til kommunen om skaden.

§ 6. Krav om tillatelse for å dykke

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra kommunen:

a)

 

 

 

b)

 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til kommunen om dykkingen.

   

                                                                

§ 7. Luftfartøy

Luftfartøy kan bare lande og starte i

a)

 

 

b)

 

 

§ 8. Krav ved passering

Ved passering av

a)

          skal det tas følgende forholdsregler:

 

b)

          skal det tas følgende forholdsregler:

 

c)

          skal det tas følgende forholdsregler:

 

§ 9. Forbud mot snøtømming

Det er forbudt å tømme snø i alle havner i Øksnes.

 

§ 10. Andre reguleringer

 

 

§ 11. Unntak i særlige tilfeller

Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra § 3, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10.

 

§ 12. Reaksjonsmidler og straff

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den gjelder bestemmelsene i havne- og farvannsloven kapittel 10 så langt de passer.

Vesentlig overtredelse av § 4, § 6, § 7, § 8, § 9 og § 10 kan straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

 

 

 

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15.5.2015.

 

Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Øksnes havnedistrikt av 24.juni 1999, samt ”Forskrift om bruk av og orden i farvann og havner i Øksnes kommune” fastsatt av Øksnes Havnestyre den 3/11 2010 og godkjent av Øksnes kommunestyre den 16/12 2010.